Showing posts with label English. Show all posts
Showing posts with label English. Show all posts

Thursday, March 13, 2014

ക്രൈസ്തവരോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ; ഇമാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം


A question to Christians-
Poem by
Imam ibnul Qayyim rahimahullah


اعباد المسيح لنا سؤال….نريد جوابه ممن و عاه
O Christ-worshippers! We want an answer to our question [from your wise ones],

ഓ! യേശു ആരാധകരേ! ഞങ്ങൾക്ക്‌ ഒരു ചൊദ്യമുണ്ട്‌; നിങ്ങളിൽ അറിവുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഉത്തരം തേടിക്കൊണ്ട്‌...

إذا مات الإله بصنع قوم….أماتوه فما هذا الإله
If the Lord was murdered by some people’s act, what kind of god is this?

ഇലാഹ്‌ ഒരു ജനതയാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള ഇലാഹാണു ഇത്‌! 

وهل أرضاه ما نالوه منه….فبشراهم إذا نلوا رضاه
We wonder! Was He pleased by what they did to Him? If yes, blessed be they, they achieved His pleasure,

അവർ ചെയ്തതിൽ അവൻ അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടുവോ? എങ്കിൽ അവർ സൗഭാഗ്യവാന്മാർ! അവന്റെ  തൃപ്തി അവർ നേടിയല്ലോ!

وإن الذي فعلوه فيه….فقؤتهم إذا أوهت قواه
But if He was discontented, this means their power had subjugated Him!

അവൻ തൃപ്തനല്ലെങ്കിലോ, അവർ അവനെ ശക്തിയിൽ അതിജയിച്ചുവെന്നോ?

وهل بقي الوجود بلا إله….سميع يستجيب لمن دعاه
Was the whole entity left without a Sustainer, so who answered the prayers?

സമസ്തവും ഒരു ഇലാഹില്ലാതെ അവശേഷിച്ചുവെങ്കിൽ ആരാണു അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക്‌ ഉത്തരം നൽകിയത്‌?

وهل خلت الطباق السبع لما….ثوى تحت التراب وقد علاه
Were the heavens vacated, when He laid under the ground somewhere?

ഏഴ്‌ ആകാശങ്ങളും കാലിയായിപ്പോയോ?, അവർ അവനെ മണ്ണിൽ മറമാടിയപ്പോൾ!

وهل خلت العوالم من إله….يدبر ها وقد سمرت يداه
Were all the worlds left without a God, to manage while His hands were nailed?

ലോകങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഇലാഹില്ലാതെ ആയിപ്പോയോ! അവർ അവന്റെ കരങ്ങളിൽ ആണികൾ തറച്ചപ്പോൾ!

وكيف تخلت الأملاك عنه….بنصرهم وقد سمعوا بكاه
Why did not the angels help Him, when they heard him while he wailed?

മാലാഖമാരെല്ലാം അവനെ തനിച്ചാക്കിപ്പോയോ? അവന്റെ നിലവിളി അവർ കേട്ടിട്ടും?

وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله….الحق شد على قفاه
How could the rods stand to bear the True Lord when He was fastened,

ആ വടികൾക്ക്‌ എങ്ങനെ അവനെ താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു? അവർ അവനെ അവയിൽ കെട്ടിയിട്ടപ്പോൾ!

وكيف دنا الحديد إليه حتى….يخالطه ويلحقه أذاه
How could the irons reached Him and [had] His body pinned?

ആ ഇരുമ്പ്‌ ദണ്ഡുകൾക്ക്‌ എങ്ങനെ അവനിലേക്ക്‌ അടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു?, അവർ അവനെ അതിൽ തറച്ചപ്പോൾ! 

وكيف تمكنت أيدي عداه….وطالت حيث قد صفعوا قفاه
How could His enemies hands reach Him and slap His rear

അവന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങൾക്ക്‌ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു?, അവനിലേക്ക്‌ നീട്ടാനും അവന്റെ പിരടിയിൽ അടിക്കാനും?

وهل عاد المسيح إلى حياة….أ  المحيي له ربٌ سواه
And was Christ revived by himself, or was the Reviver another god?

അവൻ ജീവിതത്തിലേക്ക്‌ സ്വയം തുടങ്ങിയതാണോ? അല്ല, അവനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരുവനുണ്ടായോ?

ويا عجبا لقبر ضم رباً….وأغجب منه بطن قد حواه
What a sight it was, a grave that enclosed a god, Stranger still is the belly that confined Him!

ആശ്ചര്യകരം തന്നെ! ഒരു റബ്ബിനെ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു കുഴിമാടം! അതിലും അൽഭുതകരമായത്‌, അവനെ ഉള്ളിലൊതുക്കിയ ഒരു ഉദരം!

أقام هناك تسعا من شهور….لدى الظلمات من حيض غذاه
He stayed there for nine months in utter darkness, fed by blood!

അവൻ അവിടെ ഒമ്പത്‌ മാസം കഴിച്ചുകൂട്ടി, കൂരിരുട്ടിൽ ചോര ഭക്ഷണമാക്കിക്കൊണ്ട്‌!

وشق الفرج مولودا صغيرا….ضعيفا فاتحا للثدى فاه
Then he got out of the womb as a small baby,Weak and gasping to be breast-fed

എന്നിട്ട്‌ അവൻ ഒരു ശിശുവായി പിറവിയെടുക്കുന്നു! കഴിവുകെട്ട്‌, അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിനു ആർത്തിപൂണ്ട്‌!

ويأكل ثم يشرب ثم ياتي….بلازم ذاك هل هذا إله
He ate and drank, and did what that naturally resulted, Is this [what you call] a god?

പിന്നെ അവൻ തിന്നുന്നു, കുടിക്കുന്നു, പിന്നെ അനന്തരമായി എന്തുണ്ടാകുമോ, അതും ഉണ്ടാകുന്നു, ഇതാണോ ഇലാഹ്‌?

تعالى الله عن إفك النصارى….سيسأل كلهم عما افتراه
High Exalted be Allah above the lies of Christians, All of them will be held accountable for their libels!

കൃസ്ത്യാനികളുടെ കള്ളക്കഥകളിൽ നിന്നെല്ലാം അല്ലാഹു ഉന്നതനാകുന്നു. അവർ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയതിനെപ്പറ്റി അവൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും.

أعباد الصليب لأي معنى….يعظم او يقبَه رماه
O Cross-worshippers! For what reason is this exalted and blame [is cast upon those] who reject it?

, കുരിശാരാധകരേ! എന്ത്‌ കൊണ്ടാണു നിങ്ങൾ അതിനെ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതും അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും?

وهل تقضى العقول بغير كسر….وإحراق له ولمن بغاه
Is it not logical to break and burn it, along with the one who innovated it?

അതിനെ തച്ചുടച്ച്‌ അതിനെ വാഴ്തിയവനോടൊപ്പം കരിച്ചുകളയുന്നതല്ലേ ബുദ്ധി?

إذا ركب الإله عليه كرها….وقد شدت لتسمير يداه
Since the Lord was crucified on it, and his hands were fastened to it?

ഇലാഹ്‌ ആ കുരിശിൽ ഏറ്റപ്പെട്ടതിനാൽഅവന്റെ കൈകൾ അതിൽ കെട്ടിയിടപ്പെട്ടതിനാൽ!

فذاك المركب الملعون حقا….فدسه لا تبسه إذا تراه
That is really a cursed cross to carry, So discard it, do not kiss it!

ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ട കുരിശിനു അർഹമായത്‌ അതാണു, അതുകൊണ്ട്‌ അത്‌ വലിച്ചെറിയുകഅതിനെ ചുംബിക്കാതിരിക്കുക

يهان عليه رب الخلق طرًا….وتعبده فإنك من عداه
The Lord was abused on it, and you adore it?  So [it is clear that] you are one of His enemies!

റബ്ബിനെ അതിലിട്ട്‌ പീഢിപ്പിച്ചു, എന്നിട്ട്‌ നിങ്ങൾ അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു. സംശയമില്ല, നിങ്ങൾ അവന്റെ ശത്രുക്കളിൽ പെട്ടവർ തന്നെ!

فإن عظمته من أخل أن قد….حوى رب العباد وقد علاه
If you extol it because it carried the Lord of the Worlds,

നിങ്ങൾ അതിനെ വാഴ്തുന്നത്‌ അത്‌ അടിയാന്മാരുടെ റബ്ബിനെ വഹിച്ചത്‌ കൊണ്ടെങ്കിൽ...

وقد فقد الصليب فإن رأينا….له شكلا تذكرنا سناه
Why don’t you prostrate yourself and worship graves,

എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കബറുകൾക്ക്‌ മുമ്പിൽ സുജൂദ്‌ ചെയ്യുന്നില്ല?

فهلا للقبور سجدت طرًا….لضم القبر ربَك في حشاه
Since the grave contained your god in it?

നിങ്ങളുടെ റബ്ബുള്ളത്‌ ആ ഖബറിനുള്ളിലാണല്ലോ!

فيا عبد المسيح فق فهذا….بدايته وهذا منتهاه
So Christ-worshipper, open your eyes, This is the Beginning and this is the End.

അതുകൊണ്ട്‌ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരേ, കണ്ണുകൾ തുറക്കുക! ഇതാണു തുടക്കം, ഇതാണു ഒടുക്കവും!


Beautiful recitation of the poem embedded.

Thursday, February 27, 2014

The Poem that made Imam Ahmad CryA man once came to Imam Ahmad bin Hanbal and asked him; O Imam, what is your opinion on poetry? He replied; Which poetry is this? to which the man responded by reciting the following couplets:

إذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني

If my Lord asks me, “Have you (any) shyness in disobeying me?
എന്റെ റബ്ബ്‌ എന്നോട്‌ ചോദിക്കുമ്പോൾ, എന്നെ ധിക്കരിക്കുന്നതിൽ നിനക്കൊരു ലജ്ജയുമില്ലേ എന്ന്!


وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني 
You conceal your sins from my creation – and with sins you come to me.
എന്റെ സ്രുഷ്ടികളിൽ നിന്നു നീ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നുഎന്നിട്ട്‌ ആ പാപങ്ങളുമായി നീ എന്നിലേക്കു വരികയും ചെയ്യുന്നു.


فكيف أجيبُ يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟
So how will I answer? O woe to me – and who shall protect me?
അപ്പോൾ എങ്ങിനെയാണു ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യുക? എന്റെ നാശമേ!  എനിക്ക്‌ ആരാണു അഭയം തരിക?

أسُلي النفس بالآمالِ من حينٍ الى حيني 
I keep averting my soul with thoughts of hope – from time to time.
സമയാസമയങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷകളുമായി എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമാധാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

وأنسى ما وراءُ الموت ماذا بعد تكفيني 
And I forget what is to come after death – and what is to come after I am shrouded.
മരണ ശേഷം വരാനിരിക്കുന്നത്‌ ഞാൻ മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നെ കഫൻ പുടവയിൽ പൊതിഞ്ഞ്‌ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന്! 

كأني قد ضّمنتُ العيش ليس الموت يأتيني
As if I am guaranteed life (eternally) – and that death will not come to me.
എനിക്ക്‌ ശാശ്വത ജീവിതമാണു എന്ന പോലെ, മരണം എനിക്കു വന്നെത്തുകയില്ല എന്ന പോലെയും..

وجائت سكرة الموتُ الشديدة من سيحميني 
And when the severe stupor of death overtakes me – who will protect me?
കാഠിന്യമേറിയ മരണ ലഹരി എന്നെ കീഴടക്കുമ്പോൾ ആരാണു എനിക്കു അഭയം തരിക! 

نظرتُ الى الوُجوهِ أليـس منُهم من سيفدينـــي
I looked at the faces; is there not from amongst them who will ransom me?
ഞാൻ എല്ലാ മുഖങ്ങളിലേക്കും നോക്കി, എനിക്കു ജാമ്യം നിൽക്കാൻ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോയെന്ന്. 

سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني 
I will be asked regarding what I have prepared in my life to save me (on the Day of Judgement).
ഞാൻ ചോദിക്കപ്പെടും, എന്റെ രക്ഷക്ക്‌ എന്താണു ഞാൻ ഒരുക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്‌ എന്ന്? 

فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني 
Then how will I answer – after I have neglected my religion.
അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണു ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുക, എന്റെ ദീനിനെ നിസ്സാരമാക്കിക്കളഞ്ഞതിനാൽ... 

ويا ويحي ألــــم أسمع كلام الله يدعوني 
Woe to me! Did I not hear the Speech of Allāh inviting me?
എന്റെ നാശമേ! അല്ലാഹുവിന്റെ കലാം എന്നെ വിളിച്ചതിനെ ഞാൻ ചെവി കൊടുത്തില്ലല്ലോ.

ألــــم أسمع لما قد جاء في قاف ويسِ 
Did I not hear what came in (the chapters of) Qāf and Yā-Sīn?
ഖ്വാഫിലും യാസീനിലും വന്നത്‌ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ! 

ألـــم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع و الديني 
Did I not hear about the Day of Gathering, the Day of Assemble and the Day of Judgement?
ഒരുമിച്ചുകൂടലിന്റെയും പ്രതിഫലത്തിന്റെയും നാളുകളെ ഞാൻ ഓർത്തതേയില്ലല്ലോ! 

ألـــم أسمع مُنادي الموت يدعوني يناديني 
Did I not hear the crier of death inviting me, calling me?
മരണ ദൂതൻ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനെ, വിളിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ കേട്ടതേയില്ലല്ലോ! 

فيا ربــــاه عبدُ تــائبُ من ذا سيؤويني
So O my Lord, a slave (turning to you) I have repented – so who then shall shelter me?
എന്റെ റബ്ബേ! ഇതാ പശ്ചാത്തപിച്ച ഒരടിമ! ആരാണു എനിക്കിപ്പോൾ അഭയം നൽകുക! 

سوى رب غفور واسعُ للحقِ يهديني 
Except a Lord extensive in forgiveness – to the truth He will guide me.
അത്യധികം പൊറുത്തു തരുന്ന എന്റെ റബ്ബല്ലാതെ! അവൻ സന്മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക്‌ എന്നെ വഴി നടത്തുന്നു. 

أتيتُ إليكَ فارحمني وثقــّـل في موازيني
I have come to you (in repentance) – so have mercy on me, and make heavy my scales (with good deeds).
ഞാനിതാ നിന്നിലേക്കു വന്നിരിക്കുന്നു, എന്നോട്‌ കരുണ കാണിക്കേണമേ.., എന്റെ ( നന്മയുടെ) തുലാസുകൾക്ക്‌ ഘനം കൂട്ടേണമേ..

وخفَفَ في جزائي أنتَ أرجـى من يجازيني 
And lighten my account – You are the best of who will bring me to account.
എന്റെ ( തിന്മയുടെ) തുലാസിനു ഘനം കുറക്കേണമേ... , പ്രതിഫലം നൽകുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ നീയാണല്ലോ!


Imam Ahmad took these lines and repeated them over and over again, and wept profusely to such an extent that one his students said that he almost perished due to him crying so much.